architecture

Entity

 • zapouzdřuje data
 • zodpovídá za svoji konzistenci, validuje si přijímaná data, není anémická
  • v každém momentu své existence je validní
  • AnemicDomainModel by Martin Fowler
  • Anemic domain model on Wikipedia
  • Hlavní důvod proč nechceme takové entity je, že anémický model popírá principy OOP, viz zkrácené “Liabilities” na wikipedii.
  • Nemá zbytečné settery, místo toho pokud je potřeba měnit její stav, má metody které nejprve validují, že taková změna je možná.
  • Validuje pouze věci, které je možné ověřit bez sahání do databáze nebo někam “mimo vzduchem” - tedy například nemůže ověřit, že neexistuje jiný uživatel se stejným emailem.
  • Je nezbytné, aby byla konzistentní už v momentě vytvoření
 • nemá autogenerované id hibernatem
  • UUID, které získá už v konstruktoru => není závislá na přiřazení idčka od hibernate.
  • Pokud bych chtěl implementovat equals() a hashCode(), použiji k tomu pouze field id (UUID plněné v konstruktoru)
 • je persistence agnostic/ignorant
 • její identita je daná její existencí
  • Classification by Eric Evans on Martin Fowler’s blog
  • Tak jako v reálném světe jsem já jako jedinec uníkátní z principu toho že existuji, tak stejnou vlastnost má i entita a nějaký identifikátor je pouze implementační detail srovnatelný s mým rodným číslem. Ovšem budu existovat i bez rodného čísla a nikdy nebudu stejný jako někdo jiný.
  • Entity nikdy nebudeme porovnávat přes bussines equivalence, ale pouze přes reference (fakt že ukazují na stejné místo v paměti).
  • Mohlo by se zdát, že dvě entity jsou stejné pokud mají stejné id a typ, ale to není tak jednoduché. Dva objekty jsou stejné pouze pokud mají stejnou identitu a v případě že je načítáme z databáze tak budou stejné pouze v případě, že mají stejné nejen id a typ ale navíc je vrátila stejná instance EntityManageru, která by měla po dobu běhu transakce být neměnná.

Services

 • neví o databázi
  • díky tomu budou jakékoliv testy služeb velice rychlé
  • pokud k otestování služby potřebuji databázi, není to unit test ale integrační test
  • trully unit testy by to samozřejmě byly pouze v případě, pokud bychom poctivě mockovali všechny závislosti třídy - což dělat nebudeme z pohodlnosti, ovšem pokud by nastala situace, že se to někde hodí, tak můžeme
 • může používat jiné služby
 • může vytvářet entity, takové entity pak vrací jako výsledek svého volání
 • může vracet entity s informací, že se mají smazat
 • může kontrolovat oprávnění
 • kontroluje pouze věci, které neumí zkontrolovat sama entita
  • například že uživatel v databázi je unikátní, ovšem na databázi nesahá, místo toho si nechá předat nullable argumentem případného již existujícího uživatele se stejným emailem od fasády
 • nesmí sahat na fasády ani repozitáře
 • není nutné, aby odpovídaly 1:1 entitám, repozitářům nebo fasádám
 • je striktně bezstavová
 • další výhody:
  • maximální znovupoužitelnost i v rámci jiných services

Repositories

 • obsahují pouze find* a get* metody, které pouze čtou
  • pokud je metoda find*, může vracet null a nikdy neháže výjimky pokud výsledek nenajde
  • pokud je metoda get*, nesmí vracet null a pokud výsledek nenajde, tak háže výjimku
 • striktní zákaz volání jakéhokoliv persist(), flush(), clear(), merge() a dalších metod na modifikaci entit nebo čištění identity mapy
 • nikdy nepřijímá v argumentech entity, ani když podle nich potřebuje hledat
  • místo toho přijímá vždy jejich identifikátory - častěji mám k dispozici id entity, než entitu samotnou
 • pokud není nutné kontrolovat oprávnění a pouze se čtou data, je možné pro zachování jednoduchosti volat repozitář přímo v controlleru, cli, atd
 • není nutné, aby odpovídaly 1:1 entitám, službám nebo fasádám

Facades

 • veřejné rozhranní aplikace
  • metody odpovídají jednotlivým use-cases, které je v aplikaci možné provádět
  • slouží jako znovupoužitelná horní vrstva abstrakce nad modelem - je možné použít v controlleru, cli rozhranní, restovém api, cronech, …
 • obsahuje co nejmenší množství logiky, v ideálním případě vůbec žádnou
 • využívají služby, repozitáře a entity manager
 • z repozitářů načítá data, které vyžaduje služba ke svojí práci
 • řídí persistenci entit
  • pokud služba kterou fasáda volá vytvoří novou entitu, fasáda ji zapersistuje
  • pokud služba kterou fasáda volá vrátí entitu s tím že má být smazána, fasáda ji smaže
 • pokud operace samotná nevyžaduje logiku (kontrolu oprávnění, validace, …) není nutné volat služby
  • například mazání většího množství entit je lepší udělat jedním DELETE ... HQL dotazem na úrovni fasády
 • přijímá buď surová data, nebo struktury (v třídách, které jsou definované ve stejném namespace)
 • může vracet buď specifické result objeky, nebo entity
  • entity zodpovídají za svůj stav - nevadí tedy, že je vypustíme mimo fasády
 • není nutné, aby odpovídaly 1:1 entitám, službám nebo repozitářům

Controllers

 • zodpovídá za namapování HTTP requestu na struktury, se kterými pracuje fasáda
 • pokud pouze čte nějaká data a není nutné ověřovat oprávnění, nevadí příme použití repozitáře
 • zodpovídá za reprezentaci odpobědi
  • v případě použití šablony nevadí když entity pošleme do šablony
  • v případě rest api využívají specifické *ResponseFactory třídy, které zodpovídají za mapování výsledku volání fasády (buď result objekt nebo entity) na struktury vhodné pro prezentaci ven (např json)

Společné